หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2559
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง และสาธารณูปโภคได้มาตรฐาน ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณะอย่างสะดวกและทั่วถึง

ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์เมือง พื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะให้สะอาดสวยงามเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ คงเอกลักษณ์และคุณค่าเมืองน่าอยู่

พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานและก้าวสู่ความเป็นเลิศ ประชาชนและผู้ขาดโอกาสมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

อนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และส่งเสริมภูมิปัญญาชุมชนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ และภูมิใจในเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและชุมชนมีความเข้มแข็ง

การท่องเที่ยวมีคุณภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภายในและต่างประเทศ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

เมืองและชุมชนได้รับการจัดระเบียบที่ดี ประชาชนมีวินัย มีความสามัคคี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะอย่างต่อเนื่อง

เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และประชาชนมีพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ถูกต้อง มีระบบป้องกันโรคต่างๆ และไม่มีผลกระทบจากสาธารณภัย

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์คงความหลากหลายทางชีวภาพ ใช้พลังงานทางเลือกให้เกิดประโยชน์ ปราศจากมลภาวะขยะ น้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรมมาภิบาล มุ่งให้บริการประชาชน ที่สะดวก รวดเร็ว และบุคลากรมีคุณภาพทำงานเป็นทีม
 
 
 


 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โทรศัพท์ : 037-271-228 โทรสาร : 037-271-362
จำนวนผู้เข้าชม 1,539,900 เริ่มนับ 8 ก.ย. 2559
จัดทำโดย : NAXsolution.com