ท่านต้องการให้ ทต.บ้านสร้าง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 5 )
38.46%
ด้านสาธารณูปโภค ( 2 )
15.38%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 4 )
30.77%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 1 )
7.69%
ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ( 1 )
7.69%