หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2559
 
 
 
 
 


นายวันชัย วรพงศ์
ปลัดเทศบาล
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง


นายอาทิตย์ มั่นอินทร์
รองปลัดเทศบาล
 
สำนักปลัด
 


นายกิตติภพ ประทุม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


จ่าสิบเอกโกมล ยันตนะ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น


นางผ่องพรรณ สืบจากจุล
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น


นางสาววิไลรัตน์ สวัสดิ์วงศ์
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ


นางสาวสกาวเดือน เพ็ญแสง
นิติกรปฎิบัติการ


นางสาวลัดดา งามสง่า
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ


นายธรรมนูญ อรรคสุรย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน