หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
ว่าง
ปลัดเทศบาล
โทร : 087-6051144, 037-271228-102
นายอาทิตย์ มั่นอินทร์
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านสร้าง
โทร : 0850959606
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวรรินทิพย์ กิตติศักดิ์กำจร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0628831055
นางน้ำผึ้ง สุมประพาฬ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 037-271228-107
ว่าที่ร้อยตรีนพสิทธิ์ กังวาลตันติวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0814297346
จ.ส.อ.โกมล ยันตนะ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 037-271228-116
นางปราณีย์ เพชรเลื่อน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร : 037-271228-103
นางอรสา อรัญญะ
นักบริหารงานการคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา
โทร : 037-271477