หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายวันชัย วรพงศ์
ปลัดเทศบาล
โทร : 087-6051144, 037-271228-102


นายอาทิตย์ มั่นอินทร์
รองปลัดเทศบาล
โทร : 037-271228-103
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางผ่องพรรณ สืบจากจุล
หัวหน้าฝ่ายปกครอง นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 037-271228-104


นางน้ำผึ้ง สุมประพาฬ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 037-271228-107


จ.ส.อ.โกมล ยันตนะ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 037-271228-116


นางปราณีย์ เพชรเลื่อน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร : 037-271228-103


นางอรสา อรัญญะ
นักบริหารงานการคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา
โทร : 037-271477


นาย อาทิตย์ มั่นอินทร์
นักบริการงานท้องถิ่น ระดับต้น
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง