หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผ่นพับความรู้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 14 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ระบบการโอนเงินเข้าบัญชี) ของเทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศการมอบหมายหน้าที่ [ 31 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 53  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาลให้กับรองนายกเทศมนตรี [ 31 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 50  
 
แผ่นพับความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 14 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 52  
 
แผ่นพับความรู้แนวทางปฎิบัติตนและปฎิบัติงานตามประกาศประมวลจริยธรรม [ 14 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 55  
 
  (1)