หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สิ่งที่มาด้วย 2 [ 8 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 [ 8 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563 [ 8 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
เรื่อง กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปีสมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
การให้ประชาชนเข้าฟังการประชมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
กฎกระทรวงการงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ. 2562 [ 24 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12