หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
เรื่อง กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปีสมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
การให้ประชาชนเข้าฟังการประชมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
กฎกระทรวงการงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ. 2562 [ 24 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ระเบียบการลา [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2562 [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12