หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสร้าง
วิสัยทัศน์ ทต.บ้านสร้าง
“บ้านสร้างเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม
เสริมนำคุณภาพชีวิต ร่วมคิดร่วมพัฒนา
นำพาชุมชนเข้มแข็ง”
...........................
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสร้าง
วัดบ้านสร้าง
ศูนย์รวมจิตใจในเทศบาลตำบลบ้านสร้าง
เทศบาลตำบลบ้านสร้าง
อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
1
2
3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล- [ 26 ส.ค. 2559 ]  อ่าน : 592  
 
 
 
 
 
 
ปจ 0017.2/ว2222  เรื่อง รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ปจ 0017.2/ว2221 เรื่อง ขอเชิญประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2566 - 2570 ผ่านระบบ Thai Water Plan  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ปจ 0017.3/ว 2202 เรื่อง งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
ปจ 0017.3/ว 2098  เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 5/2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings  [ 2 มิ.ย. 2564 ]  
ปจ 0017.2/ว 2090  เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ แนบ1 ]  [ 1 มิ.ย. 2564 ]  
ปจ 0017.2/ว 2091 เรื่อง ขอขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 [ แนบ1 ]  [ 1 มิ.ย. 2564 ]  
ปจ 0017.3/ว 2062 เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 [ แนบ1 ]  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ปจ 0017.2/ว 2036 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2564 ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 27 พ.ค. 2564 ]  
ปจ 0017.2/ว 116  เรื่อง ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี  [ 25 พ.ค. 2564 ]  
ปจ 0017.2/ว 1989  เรื่อง เป้าหมายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ปี พ.ศ. 2564 - 2565  [ 25 พ.ค. 2564 ]  
ปจ 0017.2/ว 1921  เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 9 ประจำเดือน เมษายน 2564  [ 19 พ.ค. 2564 ]  
ปจ 0017.3/ว 1917 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings [ แนบ1 ]  [ 19 พ.ค. 2564 ]  
ปจ 0017.2/ว 1915  เรื่อง สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 10 - 14 พฤษภาคม 2564 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ]  [ 19 พ.ค. 2564 ]  
ปจ 0017.2/ว 1881 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 23) ประกาศ [ แนบ1 ]  [ 18 พ.ค. 2564 ]  
ปจ 0017.2/ว 1878  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ แนบ1 ]  [ 18 พ.ค. 2564 ]  
ปจ 0017.2/ว 1842 เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ แนบ1 ]  [ 14 พ.ค. 2564 ]  
ปจ 0017.3/ว 1790 เรื่อง คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 5/2564 [ แนบ1 ]  [ 7 พ.ค. 2564 ]  
ปจ 0017.3/ว 1775 เรื่อง ขอความร่วมมือในการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2564  [ 6 พ.ค. 2564 ]  
ปจ 0017.3/ว 1749 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 22) ประกาศ [ แนบ1 ]  [ 5 พ.ค. 2564 ]  
ปจ 0017.3/ว 1710, ว 1711   เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล [ แนบ1 ]  [ 30 เม.ย. 2564 ]  
 
 
 
การประชุมแผนการตรวจราชการด้วยระบบทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) กปต. มท 0811.1/ว1217  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
โครงการ Thailand Rabies Awards 2021 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว3364  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1224 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง กจ. มท 0802.3/ว72, ว73, ว74, ว75  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
เลื่อนแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1223  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว1221 [เอกสารแนบ]  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1222  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว85 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ-บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7914-7964 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว1193  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1203  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1214  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยและคู่มือการใช้สื่อ ในรูปแบบแผ่นซีดี กศ. มท 0816.4/ว1161 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1207  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1206  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.7/ว1202  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย กสว. มท 0820.2/ว1201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด (เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน) (รูปแบบออนไลน์) กสว. มท 0820.3/ว1200 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [QR Code]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1194  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจักการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 และการอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1190  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 กศ. มท 0816.3/ว1191 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
หลักการจัดส่งนมโรงเรียน และแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1169 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
รายงานภาพรวมผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว115 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.6/ว1166  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0810.6/ว1184  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
 
 
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาวางท่อประป [ 8 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 379 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่ [ 9 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 303 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาเสริมถนนคอนกรีตสายทาง [ 31 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 287 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้่างเหมาก่อสร้างอาคารห้องน้ำสาธารณะเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ตา [ 10 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 338 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารห้อ [ 4 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 347 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารจ้าง [ 22 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 389 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาโดยวิธ [ 5 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 465 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาณกระบอกสูบไม [ 19 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 435 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมทางสะพ [ 18 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 406 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมทางสะพ [ 26 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 483 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 6 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 685 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงของเทศบาลตำบลบ้านส [ 12 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 685 
ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อชุดเครื่องรับวิทยุระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF - F [ 27 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 945 
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโ [ 18 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 336 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเ [ 24 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 303 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ [ 14 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 347 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ [ 23 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 303 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรว [ 3 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 372 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมทางสะพานท่อเหลี่ยม [ 29 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 401 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้ [ 20 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 564 
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรั [ 29 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 678 
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงของเทศบาลตำบลบ้านสร [ 12 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 646 
ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 23 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 606 
           
       
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.บ้านสร้าง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ทดสอบ (22 ก.ค. 2563)    อ่าน 184  ตอบ 0  
เครื่องพิมพ์เช็ค สำหรับ อบต.และเทศบาล (3 เม.ย. 2562)    อ่าน 1316  ตอบ 0  
   
 
 

ผลิตภัณฑ์ มีด ลุงเทียม ปิ่นทอง เดิม

เหรียญโปรยทานและโมบาย
 
 

สถานีรถไฟบ้านสร้าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านสร้าง
 
 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านสร้าง
เรื่อง ตลาด
พ.ศ................
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านสร้าง
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ. ..........
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านสร้าง
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ. ..............
 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านสร้าง
เรื่อง การคัดแยกมูลฝอย
พ.ศ. ...............
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านสร้าง
เรื่อง การควบคุมแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลาย
พ.ศ. .............
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านสร้าง
เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ............
 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านสร้าง
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. ...............
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านสร้าง
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
พ.ศ. ...............
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านสร้าง
เรื่อง การควบคุมการติดตั้งป้ายโฆษณา
พ.ศ. ...............
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 037-271-228
 

 
 
เทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โทร : 037-271-228 โทรสาร : 037-271-362
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านสร้าง
จำนวนผู้เข้าชม 6,610,016 เริ่มนับ 8 ก.ย. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10

 
ปิดหน้าต่าง
เบอร์ติดต่อ ทต.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
สำนักงาน ทต.บ้านสร้าง 037-271-228
 
กองการประปา 037-271-477

094-554-1529 นายทองสุข พิกุลพวง (ฝ่ายผลิต)

099-124-7843 นายประสงค์ พิกุลพวง (ฝ่ายผลิต)

061-503-0335 นายประพันธ์ ทรงแบน (ฝ่ายซ่อม)
งานป้องกันฯ 037-210-762

089-753-0171 นายณัฐพงษ์ สงพงษ์ (หัวหน้าป้องกันฯ)
ช่างไฟฟ้า

098-769-8744 นายเกษม เชื้อสุข  

082-541-3990 นายณัฐพงษ์ อินทมาศ  
ปลัดเทศบาล

087-605-1144 นายวันชัย วรพงศ์  
 

facebook
ทต.บ้านสร้าง

facebook
ทต.บ้านสร้าง
ทต.บ้านสร้าง