HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2559
 
 
 
 


 
สำนักงานปลัดเทศบาล มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลตำบลบ้านสร้าง และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือ ส่วนราชการในเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ให้เป็นไปตามราชการกำหนดโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล
 


 
กองคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนำเงินส่ง การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฏีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆงานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภททะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานจัดทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล
 


 
กองช่าง มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบการจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้าง และซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ ติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุมเก็บรักษาการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ น้ำมันเชื้อเพลิงและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย
 


 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ดูแลประชาชนในเขตเทศบาลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ อนามัยงานสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม
 


 
กองการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานด้านการศึกษา งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านสร้าง งานราชพิธี งานสำคัญของชาติ และทางศาสนา
 


 
กองการประปา มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการประปา ผลิตน้ำประปา ขยายเขตประปา
 
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โทรศัพท์ : 037-271-228 โทรสาร : 037-271-362
จำนวนผู้เข้าชม 929,225 เริ่มนับ 8 ก.ย. 2559
จัดทำโดย : NAXsolution.com